Na czym polega Audyt ISO45001?

W dynamicznym środowisku biznesowym niezwykle istotne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Norma ISO 45001 odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ określa wymagania dotyczące systemu zarządzania BHP. W celu oceny zgodności z tym standardem przeprowadza się audyty ISO 45001.

Jakie są cele audytu ISO 45001?

Celem audytu ISO 45001 jest ocena, czy firma skutecznie wdrożyła i utrzymuje system zarządzania przewidziany w normie ISO 45001. Mowa o spełnieniu wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Główne cele audytu ISO 45001:

 1. Ocena zgodności z normą, czyli sprawdzenie, czy system zarządzania BHP organizacji jest zgodny z wymaganiami opisanymi w normie ISO 45001. Audyt obejmuje więc weryfikację wszystkich procedur i standardów.
 1. Ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania. Audytor sprawdzi zatem procesy, procedury i dokumentację i ustali, czy prowadzone działania są skuteczne w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i redukcji ryzyka związanego z BHP.
 1. Identyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy. Dzięki audytowi ISO 45001 można zaproponować ulepszenia, np. korekty w dokumentach lub dostosowanie procedur do warunków panujących w organizacji.
 1. Audyt ISO 45001 ocenia również, czy organizacja przestrzega norm i przepisów związanych z BHP. Jeśli znajdą się pewne niezgodności, to należy wdrożyć działania naprawcze.
 1. Udoskonalenie kultury bezpieczeństwa panującej w organizacji i promowanie proaktywnej postawy pracowników.
 1. Utrzymanie ciągłości doskonalenia: Audyt ISO 45001 nie jest wydarzeniem jednorazowym. Organizacja powinna cały czas dbać o doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i dostosowywać go do aktualnych warunków i potrzeb.

Kto powinien przeprowadzać audyt ISO 45001?

Warto podkreślić, że przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 45001 może być realizowane przez pracowników zatrudnionych w organizacji lub zewnętrznych audytorów. Audyt wewnętrzny mogą więc realizować odpowiednio wyszkoleni pracownicy z różnych działów organizacji. Ich praca powinna być obiektywna i niezależna. Celem wewnętrznego audytu ISO 45001 jest ocena skuteczności systemu BHP, identyfikacja obszarów do poprawy i przygotowanie organizacji do audytów zewnętrznych. Zewnętrzny audyt ISO 45001 jest przeprowadzany przez niezależnych audytorów zatrudnionych przez instytucje certyfikujące. Wybór odpowiedniej instytucji certyfikującej jest bardzo ważny dla uznania certyfikatu przez partnerów współpracujących z organizacją i klientów.

Zobacz – Wdrożenie ISO 45001 od A do Zet – https://adozet.com/wdrozenia-iso/wdrozenie-iso-45001/

Audyt ISO 45001: niezbędne dokumenty

Przeprowadzenie audytu ISO 45001 wymaga dostępu do dokumentacji, która jest istotna dla oceny zgodności z wymaganiami wyżej wspomnianej normy. Lista konkretnych dokumentów jest uzależniona od specyfiki działalności oraz wymagań postawionych przez firmę certyfikującą. Wszystkie dokumenty powinny być łatwo dostępne, aktualne i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Poniżej prezentujemy przykładową listę niezbędnych dokumentów:

 • Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Procedury i Instrukcje, np. monitorowanie warunków pracy, szkolenia pracowników,
 • Rejestr Zagrożeń i Oceny Ryzyka,
 • Rejestr Wypadków i Incydentów,
 • Plan Zarządzania Nagłymi Wypadkami,
 • Dokumentacja Szkoleń,
 • Dokumentacja Audytów Wewnętrznych,
 • Dokumentacja Monitorowania i Pomiarów,
 • Dokumentacja Działań Korygujących i Zapobiegawczych,
 • Dokumentacja Oceny Wydajności.

Jak przebiega audyt ISO 45001?

Audyt ISO 45001 przebiega według określonych etapów. Warto podkreślić, że przebieg audytu może ulegać modyfikacjom, ponieważ jest on uzależniony od wymagań audytora i specyfiki organizacji. Pierwszym krokiem jest planowanie audytu, czyli określenie jego zakresu i wyznaczenie daty i dokładnego harmonogramu. Następnie przegląda się dokumentację BHP, strukturę i obszary działania BHP. W kolejnym etapie ma miejsce obserwacja na miejscu i wywiad z pracownikami z różnych poziomów organizacji. Audytor oceni także czy organizacja prawidłowo identyfikuje ryzyko BHP i sprawdzi, czy są przeprowadzane niezbędne pomiary i monitorowane warunki pracy. Zadaniem audytora jest także przegląd Dokumentacji Szkoleń i Dokumentacji Działań Korygujących i Zapobiegawczych. Na sam koniec audytu ISO 45001 audytor sporządza raport i identyfikuje obszary do poprawy. Niezbędne jest również zaplanowanie Działań Korygujących. W przypadku audytu zewnętrznego organizacja będzie podlegać audytowi co jakiś czas w celu utrzymania certyfikatu.

Podsumowując, audyt ISO 45001 to kluczowy element pozwalający budować kulturę bezpieczeństwa w organizacji. Audyt jest zatem szansą na zidentyfikowanie i wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. Pozwala to chronić pracowników i przyczynia się do efektywnego funkcjonowania firmy.

Artykuł sponsorowany.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Brak połączenia z internetem