Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies w ramach portalu Magnifier.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:

Aveliore Sp. z o.o.
ul. Wolbromska 48
03-680 Warszawa
NIP: 524-291-58-52
KRS: 0000890124

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Administratorem: [email protected]

Pozostałe definicje

 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Portal – portal internetowy dostępny pod adresem https://magnifier.pl
 • Polityka – niniejsza polityka prywatności
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych na Portalu.

Zbieranie danych osobowych

Administrator zbiera Dane Osobowe Użytkowników jedynie w zakresie adekwatnym, niezbędnym i koniecznym do świadczenia poszczególnych usług dostępnych na Portalu, a także informacje o aktywności Użytkownika na Portalu. Dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, są one przetwarzane zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Administrator zbiera następujące dane osobowe użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich dobrowolne podanie z użyciem systemu komentarzy lub poprzez formularz kontaktowy:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres IP

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed możliwością uzyskania dostępu do nich przez osoby nieupoważnione.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych w myśl RODO.

Cele oraz podstawa prawna zbierania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności:

 • Umożliwienia komentowania treści publikowanych na Portalu na podstawie dobrowolnej zgody z art. 6 ust. 1 lit a RODO
 • Umożliwienia komunikacji z redakcją i wydawcą Portalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
 • Prowadzenia pomiarów stastystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  – uzasadniony interes Administratora
 • Wykrywania nadużyć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO- uzasadniony interes Administratora
 • W celach marketingowych, w tym na profilowanie na podstawie dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora

„Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, świadome, konkretne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego zezwala na przetwarzanie jej danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przez czas uzależniony od podstawy prawnej, która stanowi legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych.

 • Dane osobowe wymagające zgody Użytkownika są przetwarzane przez czas nieokreślony, aż do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu. Administratora są przetwarzane przez czas nieokreślony, aż do ustania uzasadnionego interesu Administratora lub sprzeciwu Użytkownika, którego dane te dotyczą, jeśli sprzeciw taki przysługuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa Użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo do wglądu do swoich danych i otrzymania ich kopii
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do poprawienia swoich danych
 • Prawo do usunięcia swoich danych
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z realizacją wyżej wymienionych praw, Administrator zaleca Użytkownikom kontakt za pośrednictwem adresu email: [email protected]

Odbiorcy danych  

Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, z którymi współpracuje w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Portalu. Każdy podmiot, któremu Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników, otrzymuje jedynie tyle danych, ile jest niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez podmiot usług.

Podmioty, z którymi współpracuje Administrator, stosują aktualne i dostosowane do wymogów RODO polityki przetwarzania danych osobowych.

Do podmiotów, którym Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników, należą:

 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg – w celu przechowywania danych osobowych na serwerach
 • Disqus, Inc., 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone – w celu zapewnienia systemu komentarzy stosowanego na Portalu
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu zapewnienia usług reklamowych AdSense oraz usług statystycznych Analytics

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Ochrona danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie. W związku z tym, w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i możliwe jest zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony tych danych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w szczególności zapewnienia dostępu do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w ramach współpracy, dawały gwarancję stosowania właściwych środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres Aveliore Sp. z o.o., ul. Wolbromska 48, 03-680 Warszawa.

Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 25.04.2021. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie wystąpienia potrzeby – aktualizowana. 

Polityka plików cookies

Portal internetowy dostępny pod adresem https://magnifier.pl korzysta z plików cookies – niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i przechowywanych przez przeglądarki internetowe. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Czytelnik. Parametry zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone za pomocą plików cookies dane mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju i wersji systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, czasu i daty, lokalizacji oraz informacji przesłanych do serwisu za pomocą umieszczonych na nim formularzy.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową obsługę. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

Rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne – pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
 • Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
 • Pliki cookies zapewniające wyższą wydajność – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
 • Funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapisanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu serwisu np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu itd.
 • Reklamowe pliki cookies – umożliwiają dostarczenie użytkownikom treści reklamowych najlepiej dostosowanych do ich zainteresowań. Pliki cookies tego typu najczęściej są serwowane za pośrednictwem zintegrowanej w serwisie usługi Google Analytics.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na odpowiednich witrynach internetowych. Poniżej podano linki do instrukcji na najpopularniejszych przeglądarek i systemów operacyjnych.

Serwis wykorzystuje również technologię firm zewnętrznych, które śledzą działania użytkownika: statystyki Google Analytics i komentarze Disqus. Informacje na temat ich polityk prywatności Użytkownik znaleźć może na witrynach internetowych, których adresy podano poniżej: